Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KPP w Zduńskiej Woli

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli
  z siedzibą przy ul. Spacerowej 27 w Zduńskiej Woli, kod 98-220.
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Łukasz Szczerbakowicz, kontakt: e-mail: iod@ld.policja.gov.pl 
 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:
 1. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnieni bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO).
 2. W celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 3. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO)
 4. w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale  niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 5. w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli  jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji bądź jego przedstawicielem prawnym. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO).            
  W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.

4. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

 1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO - jeżeli  kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

       5. Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli, (czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) -  przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

       6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w    dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

       7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

       8. Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.

       9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz  nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku

      10. Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli, ul. Spacerowa 27, 98-220 Zduńska Wola.

2. W Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź, bądź za pomocą adresu e-mail iodo@ld.policja.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym:  Policji, prokuraturom, sądom na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia
i Lichtenstein.

6. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli zlokalizowany przy ul. Spacerowej 27. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: - (wejście/wyjście z komendy, korytarze, dziedziniec, parking zewnętrzny, obszar wokół i na terenie KPP.

7. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Czas przechowywania może być krótszy w zależności od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po zapełnieniu dysku dane zostają automatycznie nadpisane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

8. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz
o prawie do wniesienia sprzeciwu.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Metryczka

Data publikacji 24.05.2018
Data modyfikacji 14.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kisielewicz Sznajder
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kisielewicz Sznajder
do góry